Dėl Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo

Artimiausiuose Bendrijos narių susirinkimuose diskutuosime ir balsuosime dėl  Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo/papildymo.

Punktai yra suderinti su Sodininkų asociacijos juristais ir atitinka šių dienų įstatymus.

Nauji ar koreguojami punktai:

VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA

  1. Mėgėjų sodo teritorijoje ūkinė komercinė veikla gali būti vykdoma tik laikantis teisės aktų, nedarant žalos asmenų turtui ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant sodininkų ir kitų asmenų gyvenimo ir poilsio sąlygų, mėgėjų sodininkystės veiklos ir šių taisyklių.
  1. Veikla, kuri gali būti vykdoma mėgėjų sodo teritorijoje yra reglamentuota Žemės įstatyme ir jį įgyvendinančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose. Vadovaujantis Žemės įstatymu, mėgėjų sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Pagal Žemės įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą naudojimo būdą mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į mėgėjų sodo žemės sklypus ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus. Žemės įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje nustatyta, kad žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nurodyta veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemėje. Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ,,Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Žemės naudojimo būdų turinio apraše nustatyta, kad mėgėjų sodo teritorijoje esantys mėgėjų sodo žemės sklypai yra skirti mėgėjų sodininkystei, vieno buto gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, kitos (sodų) paskirties pastatams.

BENDRIJOS KELIAI IR GATVĖS

  1. Nuo lapkričio 15d. iki balandžio 15d., pablogėjus sodo kelių kokybei, įvažiuoti į sodo teritoriją su sunkiasvoriu transportu, t.y. sunkvežimiais ar traktoriais ir t.t., kurių masė didesnė kaip 3,5 tonos, draudžiama. Išskirtiniais atvejais sklypo savininkas turi teisę raštu kreiptis į Bendrijos valdymo organą, bei raštu gauti leidimą sunkiasvoriui transportui įvažiuoti į bendrijos teritoriją. Punktas netaikomas į mėgėjų sodų teritoriją atlikti pareigų specialiosiomis transporto priemonėmis priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojams, viešajam transportui, komunalinių atliekų bei nuotekų išvežėjams.
  1. Bendrijos valdymo organas, gavęs pranešimą apie 24 punkto nuostatos pažeidimą, turi teisę sustatyti padarytos žalos bendrijai aktą. Bendrijos valdymo organas, vadovaudamasis sustatytu aktu, kreipiasi į bendrijos gyventoją, kurio užsakymu, be suderinimo su Bendrijos valdymo organu, sunkiasvoris transportas įvažiavo į bendrijos teritoriją bei reikalauti atlyginti bendrijos bendro naudojimo turtui padarytą žalą. Bendrijos valdymo organas, bendrijos gyventojui neatlyginus padarytos žalos, turi teisę kreiptis į teismą dėl padarytos žalos išieškojimo.

BENDRIJOS NARIŲ INFORMAVIMO PRIEMONĖS, VAIZDO STEBĖJIMAS

  1. Bendrijos teritorija gali būti stebima vaizdo stebėjimo kameromis. Bendrijoje matomose vietose turi būti iškabinta informacija, kad teritorija yra stebima vaizdo stebėjimo kameromis (lipdukai, informacinės lentelės), taip pat turi būti nurodyti duomenų (nufilmuotos medžiagos) valdytojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, duomenų valdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė, jų kontaktinė informacija (adresas arba telefono ryšio numeris). Bendrijos narių susirinkimas turi patvirtinti vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašą

REIKALAVIMAI AUGALŲ SODINIMUI, PRIEŽIURAI IR TVARKYMO REIKALAVIMAI SODO SKLYPE

  1. Mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko sutikimo raštu:
Eil. Nr. Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro) Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m
1. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

5
kitos pusės 3
2. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio visos pusės 2
3. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio visos pusės 1
4. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio pietinė pusė

(tarp 135o ir 225o)

1
5. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio visos pusės 1