Talkos mokestis

SB „Mozaika“ vidaus tvarkos taisyklių punktai:

„ Bendrijos bendro naudojimo plotai tvarkomi visuomeninėmis talkomis, kuriose visų Bendrijos narių dalyvavimas būtinas. Per kalendorinius metus organizuojamos trys talkos. Kiekvienos talkos dalyviai turi būti registruojami. Narys per einamus metus privalo dalyvauti bent vienoje talkoje. Narį gali atstovauti ir kitas žmogus principu, kad vieną narį atstovauja vienas ne narys.

  1. Jei narys neturi galimybės dalyvauti nei vienoje Bendrijos organizuojamoje talkoje, jis gali prisidėti prie bendro naudojimo teritorijos tvarkymo bet kuriuo jam patogiu metu, prieš tai suderinęs su Valdybos pirmininku.
  2. Nariai, negalintys dalyvauti talkose dėl sveikatos problemų, gali būti atleidžiami nuo mokesčio. Jie turi pateikti raštišką prašymą valdybai ir nurodyti nedalyvavimo priežastis.
  3. 2021-07-31 d. pakartotino bendrijos narių ataskaitiniame susirinkime pakeistas Vidaus tvarkos taisyklių punktas:

  4. Nedalyvavę nei vienoje talkoje per einamus metus nariai apmokestinami papildomu 30 EUR metiniu mokesčiu. Mokestis skiriamas valdybos narių protokolu. Mokesčio dydis nustatomas nuo 2021 finansinių metų.
  5. 2021-07-31 d. pakartotino bendrijos narių ataskaitiniame susirinkime nuspręsta :

    1. Įpareigoti pirmininką surinktus už nedalyvavimą talkose pinigus panaudoti bendrų teritorijų tvarkymui (pagal poreikį: šienavimui nuo 1 iki 3 kartų per metus, medžių, krūmų genėjimui ir t.t.), samdant įmonę ar privatų asmenį. Bendrijos narių susirinkimui nusprendus, nepanaudotas lėšas galima skirti ir kitoms bendrijos reikmėms.

    2. Ne bendrijos nariams nuo 2021 finansinių metų nustatyti po 30 EUR aplinkos tvarkymo mokestį nuo sklypo (taip prisidedant prie bendrai naudojamų bendrijos plotų tvarkymo).