Talkos mokestis

2020-06-20 d.  pakeisti Vidaus tvarkos taisyklių punktai:

„ Bendrijos bendro naudojimo plotai tvarkomi visuomeninėmis talkomis, kuriose visų Bendrijos narių dalyvavimas būtinas. Per kalendorinius metus organizuojamos trys talkos. Kiekvienos talkos dalyviai turi būti registruojami. Narys per einamus metus privalo dalyvauti bent vienoje talkoje. Narį gali atstovauti ir kitas žmogus principu, kad vieną narį atstovauja vienas ne narys.

  1. Jei narys neturi galimybės dalyvauti nei vienoje Bendrijos organizuojamoje talkoje, jis gali prisidėti prie bendro naudojimo teritorijos tvarkymo bet kuriuo jam patogiu metu, prieš tai suderinęs su Valdybos pirmininku.
  2. Nariai, negalintys dalyvauti talkose dėl sveikatos problemų, gali būti atleidžiami nuo mokesčio. Jie turi pateikti raštišką prašymą valdybai ir nurodyti nedalyvavimo priežastis.
  3. Nedalyvavę nei vienoje talkoje per einamus metus nariai apmokestinami papildomu 20 EUR metiniu mokesčiu. Mokestis skiriamas valdybos narių protokolu. Mokesčio dydis sustatomas nuo 2020 finansinių metų.