Įstatai

SODININKŲ BENDRIJOS „MOZAIKA” ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sodininkų bendrija “Mozaika” (toliau – Bendrija) yra sodininkų bendrai įsteigta, ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. 2. Sutrumpintas bendrijos pavadinimas – SB „Mozaika“. 3. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija. 4. Bendrijos buveinė Ivaniškių sodų g.31, Vilnius. 5. Bendrija veikia Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. 6. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. 7. Bendrijos finansiniai metai yra: pradžia gegužės 1d., pabaiga kitų metų balandžio 30d. 8. Bendrijos veiklos terminas neribotas. 9. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais. 10. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.

II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI

11. Bendrijos veiklos tikslai yra: 11.1. įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu; 11.2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį. 12. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius: 12.1. organizuoja ir vykdo veiklą kuri reikalinga Bendrijos turtui prižiūrėti ir tinkamai naudoti; 12.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus plėtojant mėgėjiškos sodininkystės veiklą; 12.3. padeda sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją; 12.4. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę; 12.5. organizuoja mėgėjiško sodo teritorijos planavimą; 12.6. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas būsto plėtrai; 12.7. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjiško sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja talkas aplinkai tvarkyti; 12.8. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas; 12.9. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis. 13. Siekdama savo tikslų Bendrija gali: 13.1. įvairiais teisėtais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius; 13.2. tuo tikslu steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 13.3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba; 13.4. steigti fondus; 13.5. užsiimti vaisių, uogų, daržovių, gėlių auginimu, dekoratyvine sodininkyste, bitininkyste, vaistažolių auginimu, grybų auginimu, augalų sėklininkyste; 13.6. užsiimti veikla, susijusia su poilsio organizavimu; 13.7. turėti parduotuves ir prekiauti sodininkų užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis; 13.8. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjiškos sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus; 13.9. gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti; 13.10. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi vykdyti šią ūkinę veiklą: 01.13.50 Daržovių sėklų gavyba 01.13.6 Grybų ir valgomųjų trumų auginimas 01.19.10 Gėlių auginimas 01.21 Vynuogių auginimas 01.28 Prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių formacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas 01.29 Kitų daugiamečių augalų auginimas 01.49.20 Bitininkystė 10.32 Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba 47.11 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas 47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 47.21 Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.76 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.81 Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse 47.89 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse 47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu 58.19 Kita leidyba 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas 85.59 Kitas, niekur nepriskirtas švietimas

III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Bendrija turi šias teises ir pareigas: 14.1. verstis įstatymų nedraudžiama ir jos įstatuose numatyta ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais; 14.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus; 14.3. nustatyti savo produkcijos bei teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymu nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija; 14.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti; 14.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 14.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio ar tarptautinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų; 14.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio valstybių valdžios ir valdymo institucijų, mėgėjiškos sodininkystės mokslinių ir kitokių tyrimų bei sodininkystės švietimo reikmėms; 14.8. reorganizuotis ar likviduotis. 15. Bendrija privalo laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius. 16. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Bendrijos įstatams ir veiklos tikslams. 17. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles. 18. Bendrijai draudžiama: 18.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai; 18.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui; 18.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą; 18.4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas. 18.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.

IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjiško sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų. 20. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių, asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų. 21. Bendrijos narys turi šias teises: 21.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizoriumi; 21.2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus; 21.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius; 21.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjiškos sodininkystės produkciją; 21.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą; 21.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises; 21.7. išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys turi pilnai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai. 22. Bendrijos narys turi šias pareigas: 22.1. laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus; 22.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai; 22.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai; 22.4. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius; 22.5. informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą; 22.6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas; 22.7. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį; 22.8. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose; 22.9. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, apie tai informuoti Bendrijos valdybą raštu prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles jai; 22.10. perleidęs nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą išstoti iš Bendrijos. 23. Sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų. 24. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

V. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA

25. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo. 26. Prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos valdybai, kuri posėdyje svarsto sodininko prašymą dėl priėmimo į bendrijos narius klausimą . Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį. Priimti į Bendriją nariai registruojami sodininkų ir juridinių asmenų registravimo knygoje. 27. Bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), sodininko įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data, telefonai, asmens išregistravimo iš bendrijos data. 28. Su asmenų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo, įsigijęs sodo sklypą mėgėjiško sodo teritorijoje. 29. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas). Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavardė, nuotrauka, sklypo numeris, sklypo plotas, įstojimo į Bendriją data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos pirmininko parašas. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų papildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba. 30. Narystė Bendrijoje pasibaigia: 30.1. nariui mirus; 30.2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą; 30.3. nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos; 30.4. Bendriją likvidavus. 31. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos: 31.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos parašęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip prieš 10 dienų. 31.2. Bendrijos narys gali būti pašalinamas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu kai Bendrijos narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus. 32. Asmenys, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat asmenys, įsigiję mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, per 15 dienų privalo sudaryti su Bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ne Bendrijos nariai atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Asmenims, išstojusiems ar pašalinamiems iš Bendrijos jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.

VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA

33. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę: 33.1. keisti Bendrijos įstatus; 33.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą; 33.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką; 33.4. iš Bendrijos narių rinkti revizorių ir tvirtinti jo darbo reglamentą; 33.5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką; 33.6. vertinti Bendrijos valdybos veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą; 33.7. spręsti Bendrijos narių šalinimo iš Bendrijos klausimus; 33.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus; 33.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus tvarkos taisykles; 33.10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų; 33.11. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas; 33.12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją; 33.13. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą; 33.14. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių; 33.15. spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus. 34. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais. 35. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. 36. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka: 36.1. Bendrijos narių susirinkimo (eilinio ar neeilinio) sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdyba, 1/10 Bendrijos narių, revizorius. 36.2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu. 36.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai Bendrijos valdybai pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. 36.4. Jei Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti (ar nesušaukti) Bendrijos narių susirinkimą per mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos ir nepranešė apie savo sprendimą iniciatorių nurodytam asmeniui, narių susirinkimas gali būti šaukiamas iniciatorių (daugiau kaip 1/10 Bendrijos narių ar revizorius) sprendimu. 36.5. Bendrijos valdyba pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti Bendrijos narių susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesiai po finansinių metų pabaigos, jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai, jei paraiška paduota nesilaikant reikalavimų. 36.6. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. 36.7. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą, turi ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentose arba kitose gerai matomose vietose mėgėjiško sodo teritorijoje, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. 36.8. Jei susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti Bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam Bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba skelbiama vietos laikraštyje ir respublikiniame dienraštyje „Valstiečių laikraštis“, tačiau visais atvejais turi būti skelbiama ir skelbimų lentose, pažymint, kokiuose laikraščiuose yra paskelbta apie susirinkimą. 36.9. Kiekviename Bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 36.10. Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Už bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens pagal įgaliojimą ar pagal balsavimo teisės perleidimo sutartį, pasirašo įgaliotas asmuo. Narių registravimo sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu. 36.11. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. 36.12. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 36.13. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie Bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkimo dalyvių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys Bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu. 37. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, Bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip 14 kalendorinių dienų gali būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame narių susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais - kvalifikuota bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu. 38. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus nustatytas išimtis. 39. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš Bendrijos, dėl Bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdybos narių rinkimo ar atšaukimo, dėl Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. 40. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, taip pat kai sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip ½ bendrijos narių. 41. Balsavimas Bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams klausimais, dėl kurių nors vienas narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių. 42. Slaptas balsavimas vykdomas šia tvarka: 43. Prieš susirinkimą paruošiami slapto balsavimo biuleteniai, kurie antspauduojami bendrijos antspaudu. Slapto balsavimo biuletenyje turi būti: Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, darbotvarkės klausimo, dėl kurio vyksta slaptas balsavimas, numeris, balsavimo rezultatai: „už“, „prieš“, „susilaikė“. 44. Priėmus sprendimą dėl slapto balsavimo, slapto balsavimo biuletenyje įrašoma susirinkimo data ir darbotvarkės klausimo, dėl kurio balsuojama, numeris ir išdalinama susirinkime dalyvaujantiems Bendrijos nariams. 45. Baigus balsavimą, balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja rezultatus ir surašo balsų skaičiavimo protokolą. Biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas. 46. Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu. Raštu iš anksto balsavę Bendrijos nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. 47. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka: 47.1. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios. 47.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu. 47.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė “už” arba “prieš” šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas. 48. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti ir nesušaukę susirinkimo. Sprendimą dėl balsavimo raštu (apklausos būdu) priima bendrijos valdyba. 49. Balsavimas raštu, nesušaukus narių susirinkimo, vykdomas taip: 49.1. Parengiamas balsavimo raštu biuletenis, kuriame nurodoma Bendrijos pavadinimas, įrašomas svarstomas klausimas, siūlomi sprendimo būdas(i), balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas. 49.2. Balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam Bendrijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Apie balsavimą raštu taip pat paskelbiama viešai skelbimų lentoje. 49.3. Bendrijos narys, gavęs balsavimo biuletenį, turi per 14 kalendorinių dienų nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje, ar pritaria siūlomam nutarimo būdui (būdams). Užpildytas biuletenis pasirašomas. 49.4. Balsavimo biuleteniai laikomi negaliojančiais, jei jie nepasirašyti ar neužpildyti. 49.5. Užpildytą balsavimo biuletenį bendrijos narys turi grąžinti įgaliotam asmeniui, arba atsiųsti paštu Bendrijos valdybai, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę. 49.6. Balsavimo rezultatus apibendrina bendrijos valdybos patvirtinta balsų skaičiavimo komisija, sudaryta iš bendrijos narių atstovų. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina valsyba. Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas Bendrijos skelbimų lentoje. 49.7. Balsuojant raštu, priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip ½ Bendrijos narių. 49.8. Balsavimo biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, data, klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas. 49.9. Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino grąžintų Bendrijos valdybai, ar perduotų per įgaliotą asmenį, ar įmestų į balsadėžę ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už ½ Bendrijos narių plius vienas. 49.10. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas Bendrijos valdybos sprendimu ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui. 50. Bendrijos narių susirinkimo priimti sprendimai (protokolai) registruojami ir skelbiami (sprendimai, išrašai iš protokolų) Bendrijos skelbimų lentose.

VII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ

  51. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 52. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 5 (penki). 53. Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų Bendrijos valdybos narių kiekvienas renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. 54. Bendrijos valdybos nariai gali būti atšaukiami Bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Sprendimas yra teisėtas, jei už jį balsuoja daugiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimas dėl Bendrijos valdybos narių atšaukimo organizuojamas ta pačia tvarka kaip ir dėl valdybos narių rinkimo. 55. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka Bendrijos narių susirinkimas. 56. Bendrijos valdyba: 56.1. organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos įstatų; 56.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis; 56.3. veikia bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius. Sodininkų bendrijų įstatymo nurodytus sandorius Bendrijos valdyba gali sudaryti, kai yra toks narių susirinkimo sprendimas; 56.4. įgyvendina Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą; 56.5. sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia Bendrijos narių susirinkimui; 56.6. tvarko ir saugo Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus; 56.7. šių įstatų nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus Bendrijos narių susirinkimui; 56.8. Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui; 56.9. įstatymų nustatytus viešus pranešimus skelbia respublikiniame dienraštyje “Valstiečių laikraštis”, viešą informaciją praneša registruotu laišku arba pasirašytinai, kitą informaciją Bendrijos nariams skelbia Bendrijos skelbimų lentose, o įstatų nustatytais atvejais praneša raštu. 56.10. teikia Bendrijos nariams reikalingą informaciją. Už bendrijos teikiamų dokumentų kopijas mokama bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka; 56.11. sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją, narių skatinimo, drausminimo klausimus; 56.12. atlieka kitas Sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat šių įstatų nustatytas pareigas. 57. Bendrijos valdyba nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą. 58. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. 59. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi vieną balsą. 60. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. 61. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei bendrijos valdybos narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai. 62. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizoriui būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai. 63. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio bendrijos narių susirinkimo Bendrijos valdyba privalo parengti Bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai Bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, Bendrijos veiklos planai ir prognozės. 64. Bendrijos valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, Sodininkų bendrijų ir kiti įstatymai. 65. Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti Bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, Sodininkų bendrijų ir kitus įstatymus. 66. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atliedžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. 67. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo. 68. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis rėmėsi bendrijos dokumentais ir kita informacija, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

69. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizorius. Revizorius renkamas narių susirinkime 3 metų kadencijai. Revizijos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas. 70. Revizoriumi negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai). 71. Revizorius: 71.1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 71.2. informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie Bendrijos veiklos pažeidimus; 71.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės; 71.4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui; 71.5. turi iniciatyvos teisę sušaukti Bendrijos narių susirinkimą.

IX. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA, NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA

72. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, taip pat lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas. 73. Nepiniginiai įnašai įvertinami bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus. 74. Bendrijos valdybos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos nariai. Jei Bendrijos narys negali tokiose talkose dalyvauti, jis privalo įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių susirinkimo nustatytą piniginį įnašą, kuris panaudojamas samdomų darbuotojų darbui apmokėti. Bendrijos valdyba privalo apskaityti talkose dirbančių bendrijos narių ir jo šeimos narių darbo sąnaudas ir šias sąnaudas užskaityti kaip įnašą Bendrijos narių susirinkimo patvirtinta tvarka.

X. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

75. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka. 76. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (tvoros, vartai, poilsio aikštelės, pliažai, miškai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjiško sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė. 77. Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir prireikus jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė. Bendrijos valdyba bendrojo naudojimo objektų aprašą viešai paskelbia nariams ir pateikia jį kitiems žinomiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti turto inventorizaciją atlikti iš naujo. Sprendimus dėl pakartotinės inventorizacijos priima bendrijos narių susirinkimas. 78. Bendrijai priklausančio nuosavybės teise turto sąrašas tvirtinamas Bendrijos valdybos kiekvienais kalendoriniais metais pateikiant turto aprašą ir kitus jį nustatančius duomenis. 79. Bendrijos pajamas sudaro: 79.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai; 79.2. pajamos iš Bendrijos turto; 79.3. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos; 79.4. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos; 79.5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai ( parama, labdara, pagal testamentą, dovanojimas) perduoti ar padovanoti pinigai ir kitas turtas; 79.6. kitos teisėtai įgytos pajamos. 80. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos. 81. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą. 82. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

83. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą ruošia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba. Jei bendrijos narių susirinkimas šaukiamas iniciatorių sprendimu, sprendimą dėl įstatų projekto įtraukimo į darbotvarkę priima susirinkimo sušaukimo iniciatoriai. 84. Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas. 85. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo. 86. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui. 87. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

88. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

89. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 90. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas. 91. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas Bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui. 92. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu. 93. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme. Patvirtinta Sodininkų bendrijos „Mozaika“ narių susirinkime 2009 m. Gegužės 23d.